Obszary aktywności

 • zielone wyspy – jako element rozwoju energetyki odnawialnej
 • technologie innowacyjne w gospodarce wodno-ściekowej
 • rozwój funkcjonalności Zbiornika Dobczyckiego przy zachowaniu
  jego potencjału ekologicznego – pracowanie koncepcji efektywnego wykorzystania możliwości zbiornika w zakresie edukacji, rekreacji i turystyki, utworzenie bazy informacji o Zbiorniku Dobczyckim
  za pomocą systemów informacji przestrzennej GIS
 • bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę aglomeracji
 • kompleksowa ochrona przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, opracowanie i wdrożenie na terenie Małopolski projektów ochrony wód powierzchniowych i gruntowych oraz nowoczesnego rozwoju systemów odwodnienia w ramach
  „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”
 • edukacja ekologiczna, kreowanie postaw ekologicznych
 • profilowanie kompetencji pracowniczych
 • wdrożenie analizy benchmarkingowej w jednostkach działalności podstawowej i pomocniczej przedsiębiorstwa branżowego
 • zintegrowany program praktyk studenckich