Misja

  • wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu negatywnym
    skutkom zjawisk atmosferycznych
  • rozwijanie inteligentnej specjalizacji regionu w obszarze
    gospodarki wodno-ściekowej i energetyki wodnej
  • powiązanie nauki z praktyką, wykorzystanie potencjalnych możliwości
    w kreowaniu projektów badawczych we współpracy z przedsiębiorstwami

Realizacja zadań możliwa będzie dzięki utworzeniu sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, gospodarczych
oraz administracji publicznej i samorządowej regionu.