MAŁOPOLSKI KLASTER WODNY

Małopolski Klaster Wodny

Powstał w odpowiedzi na stojące przed Małopolską wyzwania związane z zagrożeniami spowodowanymi  niekorzystnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, w celu wykorzystania kompetencji i potencjału środowisk akademickich, przedsiębiorców i administracji wszystkich szczebli.

Małopolski Klaster Wodny wspiera inicjatywy służące przeciwdziałaniu występowania i minimalizowaniu negatywnych skutków zjawisk atmosferycznych oraz rozwijaniu inteligentnej specjalizacji regionu w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i energetyki wodnej poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, gospodarczych oraz administracji publicznej.